Julia Czwordon - Adwokat
AKTUALNOŚCI
Z dniem 01 stycznia 2016 r. Straż Miejsca utraciła uprawnienia do przeprowadzania kontroli fotoradarowych

Trybunał Konstytucyjny uznał uprawnienie RODK do opiniowania w sprawach rodzinnych za niekostytucyjne.

 

W dniu 31.12.2015 r., wejdzie w życie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niekonstytucyjność § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3.08.2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 1063) w zakresie, w jakim dotyczy wydawania przez rodzinne ośrodki...

W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.539).

Zmiany przepisów dotyczących kierowców od 18 maja 2015 r.
W dniu 18 maja 2015 r. wchodzą w życie zmiany przepisów m. n. Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo po ruchu drogowym, zaostrzające sankcje za naruszenie przepisów drogowych.
Istotną zmianą jest, iż  w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (tj.  50 km/h) lub przewożenia nadmiernej liczby osób, funkcjonariusz policji dokona zatrzymania...

 Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r. wydaną w sprawie o sygn. akt III CZP 53/13 (OSNC 2014, Nr 4, poz. 41, str. 42), złożenie przez uprawnionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy przerywa bieg terminu przedawnienia przysługującego mu roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy. W uzasadnieniu przedmiotowej uchwały Sąd Najwyższy rozważał między innymi czy  złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku...

Kancelaria Adwokacka adwokat Julia Czwordon ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
adwokatura polska
Projekt i wykonanie bs-medianet