Julia Czwordon - Adwokat
DZIEDZINY PRAWA

 

 
Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących dziedzinach:
 
PRAWO KARNE
 • obrona oskarżonych/obwinionych w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia na wszystkich etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, wyjaśniające, jurysdykcyjne, wykonawcze) – występowanie przed sądem, sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, występowanie jako pełnomocnik w oskarżycieli prywatnych, posiłkowych,
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w sprawach karnych (naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka, powództwo adhezyjne).

 

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE.
 
W szczególności Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu:
 
 • PRAWA ZOBOWIĄZAŃ
m. in. zobowiązania umowne, czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie, rękojmia, zobowiązania solidarne;
 
 • PRAWA RZECZOWEGO
m.in. nabycie, ustalenie, przeniesienie własności i innych praw rzeczowych, nabycie w drodze zasiedzenie, współwłasność, rozporządzanie i korzystanie z rzeczy wspólnych, znoszenie współwłasności, podział quod usum, rozliczenia nakładów związanych z korzystaniem z rzeczy, roszczenia petytoryjne: windykacyjne i negatoryjne, roszczenia posesoryjne, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe;
 
 • PRAWA SPADKOWEGO
m. in. dziedziczenie ustawowe i testamentowe, stwierdzenie nabycia spadku (poświadczenie dziedziczenia), sprawy o zachowek, zapisy, polecenia, przyjęcie/odrzucenie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dot. spadku, dział spadku;
 
 • CZYNNOŚCI PRAWNYCH
m. in. forma czynności prawnych, wymogi skutecznego dokonania czynności prawnych, zdolność do czynności prawnych, nieważność czynności prawnych, zagadnienia dotyczące terminu, warunku, przedstawicielstwa, wady oświadczenia woli (w tym uchylenia się od skutków czynności prawnej, nieważność oświadczenia woli);
 
 • SPRAW GOSPODARCZYCH
m. in. windykacja należności,  sporządzanie projektów umów;
 
 • OCHRONY DÓBR OSOBISTYCH  
m. in. roszczenia o zaniechanie działania naruszającego dobra osobiste, roszczenia o usunięcie skutków naruszenia dobra osobistego, roszczenia  odszkodowawcze i o zadośćuczynienie, roszczenia o ustalenie.
 
PRAWO PRACY
m. in:
 • sprawy o roszczenia z tytułu niesłusznego lub naruszającego przepisy prawa pracy rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • sprawy o roszczenia z tytułu lobbingu,
 • sprawy o naruszenie zasady równego traktowania,
 • odwołania od kar dyscyplinarnych.
 
PRAWO RODZINNE
m. in:
 • rozwody i separacje,
 • ·rozliczenia majątkowe pomiędzy małżonkami (podziały majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej etc.),
 • roszczenia alimentacyjne,
 • sprawy o władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi,
 • sprawy o przysposobienie,
 • sprawy o ustalenie/zaprzeczenie rodzicielstwa (ojcostwa, macierzyństwa).
 
 

 

Kancelaria Adwokacka adwokat Julia Czwordon ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
adwokatura polska