Julia Czwordon - Adwokat
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Kancelarii w ramach prowadzonych spraw oraz świadczonej pomocy prawnej jest adwokat Julia Czwordon, dane kontaktowe: tel. 602 480 334, mail: kancelaria@jczwordon-adwokat.pl; ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 pok. 324, 50-020 Wrocław. Osobami, których dane są przetwarzane są Klienci Kancelarii;
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych będzie Inspektor ochrony danych osobowych przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu, ORA Wrocław, ul. Sądowa 4, 50-406 Wrocław;
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Klientów Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej w postaci m. in. prowadzenia spraw, udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych etc; a także prowadzenie własnej księgowości przez Kancelarię. Dane osobowe Klientów Kancelarii są przetwarzane w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uwzględniając w/w cele są art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, d, f RODO, a w odniesieniu do danych szczególnych kategorii oraz danych dotyczących skazań i naruszeń prawa art. 9 ust. 2 pkt pkt c i f oraz art. 10 RODO. Bardziej szczegółowych informacji można uzyskać od administratora;
 5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Kancelarii są (czyli podmiotami, którym dane są ujawniane): pracownicy Kancelarii, substytuci procesowi, pełnomocnicy przeciwników procesowych, organy wymiaru sprawiedliwości, organy administracji  i inne podmioty uprawnione do wydawania orzeczeń w poszczególnych kategoriach spraw, na które nałożony jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy. Dane osobowe w ramach świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej mogą zostać przekazywane wyłącznie wyżej wymienionym prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę lub ewentualnie pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych, lub innym w/w osobom, którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowego prowadzenia sprawy lub udzielenia pomocy prawnej, do czasu przedawnienia roszczeń lub karalności/zatarcia skazania, lub też przedawnienia roszczeń przeciwko adwokatowi, który świadczył pomoc prawną
 7. Klientom Kancelarii, których dane są przetwarzane przysługuje:
 • prawo dostępu do ich danych osobowych – akt sprawy prowadzonej przez Kancelarię – akta te znajdują sie w siedzibie Kancelarii, a także prawo otrzymania kopii tych danych;
 • prawo do żądania przeniesienia danych;
 • prawo do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu (patrz pkt 8 poniżej) co do przetwarzania ich danych osobowych przez Kancelarię.
 1. Klientom Kancelarii w  każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu i na podstawie wskazanych powyżej przepisów. W razie wniesienia sprzeciwu Kancelaria zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub  dane Klienta będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Podanie danych osobowych przez Klientów Kancelarii jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.
 3. Kancelaria, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe Klientów Kancelarii nie są profilowane.
 4. W każdej chwili Klientom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 5. Klientom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; dane kontaktowe: biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl
 6. Podanie danych osobowych przez Klientów Kancelarii jest w niektórych przypadkach wymogiem ustawowym (kpc, kpk, kpa) oraz warunkiem zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia sprawy przez Klienta w imieniu Kancelarii – osoba, której dane dotyczą może być zobowiązana do ich podania w niektórych sytuacjach. Brak podania danych może skutkować brakiem możliwości skutecznego świadczenia pomocy prawnej – w zależności od rodzaju żądanej pomocy.
Kancelaria Adwokacka adwokat Julia Czwordon ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
adwokatura polska