Julia Czwordon - Adwokat
AKTUALNOŚCI

Zmiany przepisów dotyczących kierowców od 18 maja 2015 r.
W dniu 18 maja 2015 r. wchodzą w życie zmiany przepisów m. n. Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo po ruchu drogowym, zaostrzające sankcje za naruszenie przepisów drogowych.
Istotną zmianą jest, iż  w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (tj.  50 km/h) lub przewożenia nadmiernej liczby osób, funkcjonariusz policji dokona zatrzymania...

 Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r. wydaną w sprawie o sygn. akt III CZP 53/13 (OSNC 2014, Nr 4, poz. 41, str. 42), złożenie przez uprawnionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy przerywa bieg terminu przedawnienia przysługującego mu roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy. W uzasadnieniu przedmiotowej uchwały Sąd Najwyższy rozważał między innymi czy  złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku...

Zgodnie z przepisem art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń, karze grzywny podlega osoba, która wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzyła pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Kwestia zgodności wyżej wymienionego przepisu z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej będzie już drugi raz w tym roku przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny.

W marcu 2014 r. Trybunał Konstytucyjny odpowiedział na pytanie Sądu Rejonowego...

 

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria bierze udział w akcji Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przez świadczenie pomocy prawnej pro bono. Porady prawne będą udzielane w dniach 24, 25 i 26  lutego 2014 r. w siedzibie kancelarii przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, we Wrocławiu (budynek NOT) pokój 324 (II piętro)  w następujących godzinach:
24 lutego (poniedziałek) – godziny 13:00 – 16:00
25 lutego (wtorek) – godziny 9:00 – 12:00
26 lutego...

 


W dniu 9 listopada 2013 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego oraz Kodeks Wykroczeń. Na mocy ustawy nowelizującej (ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Karnego i innych ustaw, Dz. U. z 2013, Nr 1247) m .in. uchylono w art. 178a Kodeksu Karnego paragraf 2, a także dodano do art. 87 Kodeksu Wykroczeń paragraf 1a oraz paragraf 4. Zgodnie z art. 87 § 1a Kodeksu Wykroczeń, kto, znajdując się w stanie...
Kancelaria Adwokacka adwokat Julia Czwordon ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
adwokatura polska